• Ereleden OJC ROSMALEN

 • Wim Trugg (1946), Erevoorzitter | Was tussen 1987 en 2015 onafgebroken lid van het hoofdbestuur van OJC ROSMALEN en was daarmee een van de kartrekkers van de groei van een dorpsclub van 700 leden eind jaren tachtig tot de grootste voetbalclub van Nederland met 2300 leden in 2015. Na 1 jaar secretaris in het jeugdbestuur, werd hij in 1987 jeugdvoorzitter en daarmee lid van het hoofdbestuur. Hij bleef voorzitter van de jeugdafdeling tot 2002, waarna hij voorzitter werd van de vereniging. Tussen 2002 en 2005 nog in een duobaan met Leo Hoedemakers. Bij de verhuizing naar De Groote Wielen vormde Wim samen met Leo Hoedemakers, Adrie Pennings en Theo Kraut de bouwcommissie. Wim was de drijvende kracht achter de samenwerking met scholen, gezondheidszorg, HEVO, SJV en de gemeente, waardoor OJC ROSMALEN de kwaliteit kan blijven garanderen om ook als grote voetbalvereniging het iedereen naar de zin te maken. Bij zijn afscheid in juni 2015 werd Wim benoemd tot de derde erevoorzitter van onze club.

 • Theo Kraut (1940) | Verhuisde in 1970 uit Cuijk (waar hij tweede secretaris was bij JVC Cuijk) naar Rosmalen en ging voetballen bij de veteranen van OJC. Hij stopte na 10 jaar met voetballen en bleef OJC op afstand volgen. In 1989 trad Theo als secretaris toe tot het bestuur. Daarnaast nam hij samen met zijn vrouw Iny ook de leden- en contributieadministratie over van zijn voorganger Harrie Westerlaken. Theo is tot 2002 secretaris geweest, maar is ook in 2015 nog betrokken bij de ledenadministratie, die nu onderdeel is van de servicedesk. Daarnaast droeg Theo een belangrijk steentje bij aan de bouwcommissie en de verhuiscommissie, de sponsorcommissie, Technische Zaken. Hij was betrokken bij de oprichting van de website in 2000, het toenmalige clubblad Informatief, archiefcommissie en verleende hij hand- en spandiensten bij veel evenementen en toernooien.

 • Henk Savelkouls (1942) | Werd in 1957 lid van rkvv O.J.C. Henk voetbalde overwegend in de lagere seniorenelftallen en was daarnaast vele jaren als scheidsrechter actief. In 1964 lanceerde Henk de Heraut en sinds dat moment heeft Henk een belangrijke rol gespeeld in de communicatie binnen OJC. Jarenlang als hoofdredacteur en later als correspondent van ons clubblad. Van 1968 tot en met 1993 was Henk samen met zijn vrouw Mientje beheerder van het clubhuis op De Hoef. Daarna trad hij als PR-man toe tot het bestuur, waarin hij tot 2002 zitting had. Henk heeft zijn OJC-archief overgedragen aan OJC. Hij was schrijver van de twee jubileumboeken ter gelegenheid van het 60- en het 75-jarige bestaan van OJC. In 2010 was Henk mede-auteur van het boek "Es ge wilt voetballe??" over 100 jaar historie bij OJC ROSMALEN.

 • Wim van Heeswijk (1944) | Kwam ook als vader bij OJC binnen. Wim is de man op de achtergrond, die er wekelijks voor zorgt dat alle jeugdwedstrijden op zaterdagen in goede orde en harmonie verlopen. In de bestuurskamer voor de jeugd zorgt hij er samen met Bert Goossens voor dat de gasten en scheidsrechters goed worden ontvangen en na de wedstrijden alles administratief correct wordt afgehandeld. Wim trad in 1988 toe tot het toenmalige jeugdbestuur en volgde Wim Trugg op als secretaris in het jeugdbestuur, toen Wim de voorzittershamer ging hanteren. Daarnaast is Wim al die jaren wedstrijdsecretaris voor de junioren geweest.

 • Jan van der Biezen (1946) | Kwam bij OJC binnen via zijn voetballende zoon. Na vele jaren als chauffeur, werd Jan leider/trainer van het laagste A-elftal bij de junioren en hij heeft dit meer dan tien jaar gedaan. Begin jaren ’90 was Jan een van de mede-oprichters van de CAK, Centrale Aktiviteiten Commissie. Daarna heeft hij zich op heel veel verschillende gebieden ingezet voor OJC ROSMALEN. Als bouwer van de carnavalswagen, als redactielid van de Informatief en later de Heraut, in het materialenbeheer, samen met zijn vrouw Angelien verzorgt hij al jaren de registratie en uitbetaling van de kilometergelden. Op het moment dat Jan in september 2010 werd benoemd tot erelid was hij actief als voorzitter van de jubilieumcommissie 100 jaar OJC, lid van de inkoopcommissie en van de kantinecommissie en clusterhoofd van de 5-jarigen. Het begrip duizendpoot is zeker op Jan van toepassing.

  Leo Hoedemakers (1942-2017), Erevoorzitter | Werd in 2005, na Bert van der Plas, de tweede erevoorzitter van OJC ROSMALEN. Vijftien jaar voorzitter met woorden, maar vooral ook daden op een aantal niveaus.
  - Renovatieactiviteiten van het sportpark De Hoef met name de (ver) nieuwbouw van het clubhuis en optimalisering van de kleedaccommodatie
  - Streven om de kwaliteit van het voetbal van OJC te verbeteren en daardoor de club op een hoger plan te brengen
  - Leiding geven aan de groei en bloei van de voetbalclub, die tot uiting komt in het ledenaantal van 600 naar 1400.
  - Visie op toekomstig beleid voor het realiseren van een nieuw voetbalcomplex in de Groote Wielen, waar verdere groei zou kunnen worden opgevangen.

  Leo Hoedemakers (links) en Henk vd Wassenberg

  Henk van den Wassenberg (1945) | Was bestuurslid vanaf 1988 tot 2002. Hij trad in de voetsporen van zijn vader Piet van den Wassenberg, eveneens erelid van OJC. Henk handelde een groot aantal jaren de strafzaken van OJC-ers richting KNVB af. Het meeste werk verrichtte Henk achter de schermen. Zijn aandachtsveld lag vanaf 1967 tot 2005 bij het clubhuis. Hij zorgde ook steeds voor de kassa bij de toegang bij wedstrijden voor het eerste elftal. Een arbeidsintensieve inspanning leverde hij bij de renovatie van het clubhuis op de Hoef, maar ook bij de bouw van het nieuwe complex in de bouwcommissie.

  Henk Geurden (1934) | In 1970 startte Henk Geurden als jeugdleider en dat hield hij vol tot 1984. In 1977 trad hij als wedstrijdsecretaris toe tot de pupillencommissie. Dit heeft hij tot september 2005, dus liefst 28 jaar, gedaan. Naast deze functie vervulde Henk ook een belangrijke rol bij de start van de F-pupillen in 1985 en van het CAK in 1990. Henk is ook onderscheiden met de zilveren waarderingsspeld van de KNVB.

  Henk Geurden en Henk Spierings na hun benoeming tot erelid

  Henk Spierings (1937-2014) | Startte als chauffeur, leider, trainer en grensrechter toen zijn zoon bij OJC ROSMALEN kwam voetballen. Hij ontpopte zich als een allrounder die op allerlei gebied zijn steentje heeft bijgedragen. Vooral vanwege zijn betrokkenheid bij de elftalcommissie/de technische commissie sinds eind jaren 80 was Henk 25 jaar lang binnen OJC ROSMALEN een zeer bekend gezicht. Wekelijks was hij in de weer met het regelen van scheidsrechters, het bijeensprokkelen van spelers en met het in goede banen leiden van de wedstrijden op zondag. Daarnaast was hij tot aan zijn laatste weken ook bijna dagelijks bezig met de accommodatie en materialen op orde brengen. Dit was voor Henk bijna een vanzelfsprekendheid.

  Eduard van Creij (1934) | Is lid vanaf 1955 en speelde dus op het vorige veld aan de Nieuwendijk en op sportpark De Hoef zijn wedstrijden. Jarenlang is hij als ''groundsman'' actief geweest en kent hij de kwaliteiten van de velden op zijn duimpje. Eduard heeft daarnaast jarenlang in de elftalcommissie gefunctioneerd en 20 jaar als bestuurslid.

  Adrie Pennings (1943) | Werd op 12-jarige leeftijd door zijn vader Ben, eveneens erelid van onze vereniging, aangemeld bij OJC. Nadat hij op 26-jarige leeftijd moest stoppen met voetballen, nam Adrie in 1972 zitting in het bestuur. Adrie is 30 jaar bestuurslid geweest, waarvan 22 jaar als penningmeester. Daarnaast heeft hij vele nevenfuncties rondom accommodatie, sponsoring, klusjesman en verder. Adrie is ook onderscheiden met de gouden waarderingsspeld van de KNVB.

  Bert van der Plas (1899-1966), Erevoorzitter | Nam bij het onstaan van de fusieclub O.J.C. in 1947 de voorzittershamer ter hand. Hij zou de vereniging tot 1966 op voorbeeldige wijze besturen. Bij zijn 25-jarig jubileum als voorzitter werd hij in 1963 meermalen onderscheiden, o.a. met de waarderingsspeld van de KNVB en eremetaal met oorkonde van de NKS. Bij zijn afscheid werd Bert benoemd tot erevoorzitter van de vereniging.

  Jeu Philips (1931-2016) | Verruilde in begin jaren 70 Limburg voor Brabant. En toen hij later in Rosmalen kwam wonen werd hij snel ingelijfd bij O.J.C. Jeu werkte op de gemeentesecretarie in Den Bosch maar in zijn vrije tijd zette hij zich volledig in voor de club die zijn hart had gestolen. Na organisatie van een groeiende jeugdafdeling werd Jeu 'geroepen' de voorzittershamer te hanteren. Dat was in 1973. Jeu was een markant en veelzijdig man. Hij maakte zich ruim 25 jaar verdienstelijk voor O.J.C. toen hij in 1998 werd benoemd tot erelid. Ook daarna bleef hij tot het laatst verbonden aan onze club. Jeu Philips, zijn naam verdient een ereplaats op het historische wandpaneel dat vorm geeft aan de rijke historie van O.J.C. 

  Harrie Westerlaken (1919-2003) | Heeft jarenlang gewerkt als gemeente ambtenaar. Hij trad er in 1939 in dienst en bleef daar tot zijn pensionering, onderbroken door een "uitstapje in de oorlog naar 's Gravenhage. Via de jeugdafdeling van O.J.C. kwam Harrie in het bestuur en was daarin secretaris van 1966 tot 1989.Door zijn accuratesse, zijn plichtsbetrachting en zijn juridische kwaliteiten was hij een ideale secretaris en mede daardoor wist hij zijn club voor heel wat boetes te vrijwaren. Bij zijn afscheid van de gemeente werd Harrie onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud. En in 1983 bij het 75-jarig bestaan van O.J.C. werd Harrie onderscheiden met de Gouden Waarderingsspeld van de KNVB. Vanwege zijn jarenlange bestuurlijke inzet bij O.J.C. werd hij bij zijn vertrek tot erelid benoemd.

  Piet van den Wassenberg (1920-1999) | Werd bij zijn afscheid als bestuurslid, vice-voorzitter, door O.J.C. geëerd met het erelidmaatschap. 34 jaren activiteiten bij ODI en O.J.C., bij diverse commissies had Piet er toen op zitten. Eerder bij het 75-jarig bestaan was hem door de KNVB de Gouden Waarderingsspeld uitgereikt. Piet had naast zijn O.J.C. diverse hobby's en functies. Voor zowel zijn maatschappelijke functioneren als zijn betrokkenheid bij diverse verenigingen werd hij begiftigd met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

  Cor van den Nieuwendijk (1914-1991) | Geboren in Alphen aan den Rijn was een man die na zijn actieve loopbaan als voetballer bij ODI zich inzette in het bestuur van de vereniging. Hij was daar lid van de elftalcommissie, de lotto-toto commissie en hij hield zich bezig met de controle op de kaartverkoop. Als 17-jarige kwam hij in Rosmalen wonen en sloot zich aan bij zijn clubje. Toen hij in 1973 reeds 35 jaar zijn bestuurskwaliteiten had getoond werd hij begiftigd met de zilveren medaille behorende bij Ridder van Oranje Nassau.Cor werd bij het 75-jarig jubileum in 1985 door de KNVB geëerd met de Gouden Waarderingsspeld.O.J.C. benoemde hem bij zijn aftreden als bestuurslid in 1990 na 49 jaren bestuursactiviteiten tot erelid.

  Ben Pennings (1914-2004) | Is tot zijn dood als lid geïnteresseerd geweest in het hoe en waarom van O.J.C. Sinds 1928 was Ben lid en vele jaren lang in elftalcommissie en bestuur actief. Tot 1970 bekleedde hij met verve het penningmeesterschap. In 1985 werd Ben voor zijn grote verdiensten benoemd tot erelid en sinds 1995 draagt het voetbaltoernooi voor spelers tot 23 jaar zijn naam.
  Marinus Heijmans (1914-1982) | Groot van lengte, groot van eenvoud met een groot hart. In 1973 werd hij voor zijn vele verdiensten geëerd als ridder in de Orde van Oranje Nassau.Voor zijn vele activiteiten bij O.J.C. als bestuurder en penningmeester werd in 1985 postuum onderscheiden met het erelidmaatschap.

  Ties van Herpen (1905-1996) | Heeft na zijn actieve loopbaan bij Juliana vele jaren bekwaam en met verve de grensrechtervlag gehanteerd. In mei 1968 nam hij afscheid als "lines-man" maar hij bleef O.J.C. actief volgen ook vanuit Schaijk waar hij enige tijd woonde. Bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van de vereniging in 1985 werd Ties tot erelid van de vereniging benoemd.

  Antoon van der Wijst (1928-1976) | Toontje stapte op 15-jarige leeftijd bij de post binnen. Hij kreeg grote bekendheid: hij was sigarenwinkelier, politicus in de partij van Jac Stienstra en lid van het bestuur van O.J.C. Zowel binnen als buiten de PTT, binnen als buiten zijn zaak, binnen als buiten zijn actief lidmaatschap van de O.J.C.-familie gaf hij blijk van een prettige dienstwaardigheid.Op 3 september 1976 stierf Antoon op 48-jarige leeftijd nadat hij getroffen was door een hersenbloeding. Tijdens de feestelijkheden van O.J.C. in 1985 werd hij postuum tot erelid benoemd.

  Tini Swanenberg (1922-1996) | Was de altijd sportieve tacticus, eerst bij Juliana, later bij ODI en O.J.C. Hij had de gave om als trainer zijn ideeën door te geven aan de jonge Rosmalenaren. Als groot sportman was er geen betere aanvoerder te vinden die in stijl en sportiviteit een groot voorbeeld was. Terecht werd hij dan ook bij O.J.C. erkend als erelid die in woord en daad de vereniging de juiste uitstraling gaf.

  Harrie Timmermans (1905-1977) | De dorpskleermaker uit de Deken Fritsenstraat was secretaris van ODI van 1936 tot 1948 en moest toen wegens ziekte zijn functie tijdelijk afstaan aan Harrie Westerlaken. In 1952 keerde hij terug als secretaris bij O.J.C. en bleef dat tot 1961 toen hij werd benoemd tot erelid. Tot aan zijn overlijden bleef hij als trouwe supporter nauw verbonden met zijn vereniging.

  Jan van Stiphout (1909-1972) | Antonius Johannes, was een van de baanbrekers van de voetbalsport in Hintham. Op 18-jarige leeftijd nam hij al deel aan het verenigingsleven in zijn woonplaats. Na de fusie in 1947 stapte hij al snel het bestuur van O.J.C. binnen. Hij bleef daar tot november 1967 nadat hij bij de bouw van het clubhuis een grote bijdrage als bouwkundig uitvoerder had geleverd.Jan werd ere-lid van O.J.C. en hij werd onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

  Frans Kemmeren (1903-1980) | Dr. Laurentius Petrus speelde als 6-jarig jochie zijn eerste straatvoetbalwedstrijd in de Dorpsstraat bij de smederij van zijn vader. Frans zou later een groot taalgeleerde worden. Gestart als onderwijzer aan de St. Josephschool in Rosmalen vertrok hij later naar Orthen waar hij tot 1945 bleef. Frans ging studeren en behaalde de akten M.O. Frans en Spaans en L.O. akte Engels. In 1976, 73 jaar oud, promoveerde hij nog tot doctor in de Franse taal.In begin jaren 30 was Frans tot 1936 secretaris van ODI. Bij zijn verhuizing naar Eindhoven werd hem het erelidmaatschap toegekend.

  Theo Lambermont (1901-1977) | Jongste broer van Jo en Harrie was rond de jaren 30 voorzitter van ODI, de voorloper van O.J.C. Hij was nauw betrokken bij de wedergeboorte van ODI in 1927. Zijn vele verdiensten voor de vereniging in die dagen waren aanleiding hem bij zijn afscheid te benoemen tot erevoorzitter.

  Jo van Gerven (1916-1980) | Was verenigingsman in hart en nieren. Hij was niet zomaar een lid van Juliana, die er mee volstond om op zondag tegen een balletje te trappen maar hij zette zich volledig in voor de vereniging. Hij was een inspirerend voorbeeld voor anderen. Hij was de rechterhand van de penningmeester en zorgde jarenlang voor het innen van de contributie in Hintham. Zijn leidinggevende capaciteiten ontwikkelde hij als leider-aanvoerder in Juliana en O.J.C.-elftallen.