• Uitnodiging ALV donderdag 22 april

  11 apr 2021
 • Het bestuur van OJC ROSMALEN nodigt alle leden en vrijwilligers uit voor het bijwonen van de digitale algemene ledenvergadering op donderdag 22 april 2021.

  In het najaar van 2020 heeft het bestuur besloten de ALV uit te stellen tot een moment dat leden weer fysiek bij elkaar mogen komen. Echter, dit is nog altijd niet mogelijk. De reglementen schrijven voor dat een ALV binnen zes maanden na afsluiting van het voetbalseizoen moet zijn georganiseerd. In het kader van de coronacrisis is deze termijn verlengd tot uiterlijk 30 april.
  Derhalve nodigt het bestuur alle leden en vrijwilligers uit voor een digitale ALV op donderdag 22 april 2021 vanaf 20.00 uur. Een bijzondere ledenvergadering in een moeilijke tijd, waarin het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen.

  Voor alle leden zal de vergadering elektronisch (via Microsoft Teams) toegankelijk zijn. Onderaan deze uitnodiging wordt nader ingegaan op de (aanmeldings)procedure die hiervoor geldt.

  Vanwege de bijzondere omstandigheden is de agenda voor de ALV beperkt tot de noodzakelijke onderwerpen. Deze ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling notulen ALV 4 november 2019
  3. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris
  4. Financieel jaarverslag 2019 – 2020
   • Toelichting door de penningmeester
   • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
   • Toelichting op de begroting 2020 – 2021
  5. Bestuursverkiezing
   William Fabrie is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.
  6. Toelichting nieuwe structuur Voetbalzaken
  7. Rondvraag en sluiting

  Ter toelichting op de agenda
  De notulen van de ALV van 4 november 2019 en het jaarverslag 2019-2020 kunnen vanaf 12 april 2021 opgevraagd worden bij Jan Korthout, via bestuur@ojcrosmalen.nl. Het financieel jaarverslag 2019-2020, dat tijdens de vergadering nader wordt toegelicht, kan op aanvraag bij de penningmeester ingezien worden.

  Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen tot uiterlijk 17 april 2021 worden aangemeld bij de secretaris. De kandidaatstellingen moeten door tenminste 5 (vijf) stemgerechtigde leden zijn ondertekend en vergezeld gaan van een verklaring dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

  Aanmelding voor ALV
  Wij verzoeken iedereen die wil deelnemen aan de ALV dat vooraf te melden via een mail aan bestuur@ojcrosmalen.nl. De leden die zich aanmelden, krijgen via e-mail een uitnodiging toegestuurd, zodat zij de vergadering via Microsoft Teams kunnen volgen. Uiteraard zal ook een instructie voor het online deelnemen aan de vergadering worden gedeeld.

  Tenslotte nog het volgende: volgens de Corona-spoedwet kan elk lid tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering schriftelijk/elektronisch vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. Ook vragen voor de rondvraag kunnen vooraf worden ingediend. Alle ingediende vragen zullen voorafgaand aan de vergadering aan de leden die zich hebben aangemeld worden rondgestuurd, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Zo mogelijk zullen antwoorden alvast in concept worden meegestuurd.

  Namens het bestuur,

  William Fabrie,
  secretaris